“СК-13 Трансстрой” АД

"СК-13 Трансстрой" АД е дъщерно дружество на ,,СК-13 Холд-инг'' АД  от 1998 г. насам. Фирмата е наследник на традициите на "Трансстрой", създадена преди  повече от 80 години.
„СК-13 Трансстрой „АД е водеща инфраструктурна  компания в България с основен предмет на дейност:
•    Проектиране , строителство, ремонт и текущо поддържане на конвенционални железопътни линии и гари, както и на тунели,мостове и съоръжения;
•    Проектиране и изграждане на системи на електрификацията  и осигурителните инсталации по релсов път;
•    Проектиране и строителство на конструкции, релсов път, контактна релса и съоръжения в метрополитени;
•    Строителство и ремонти на трамваен релсов път, контактна мрежа и пътна инфраструктура;
•    Изграждане на инженерна инфраструктура, земни и отводнителни работи;
 „СК-13 Трансстрой „АД  е иновативна фирма и внедрява нови технологии, методи и материали в строителството:
- Проектиране и изграждане на безбаластови конструкции релсов път за метрополитени, тунели и мостове;
- Изграждане и  укрепване на армо-насипи , укрепване с габиони и др.
- Усилване на носещата способност на стоманобетонни мостове с карбонови нишки и монтаж на противоземетръсни демпфери;
-  Въвеждане на нови  виброизолационни материали и технологии в релсовия път и в  трамваи.
,,СК-13 Трансстрой'' АД притежава богат опит в успешното изграждане на обекти,финансирани от държавни, общински, частни инвеститори от европейски програми. Изпълнява обектите си с високо качество и в кратки срокове, с което се налага като надежден партньор.
,,СК-13 Трансстрой'' АД  е вписано в Централен професионален регистър на строителя и притежава удостоверение за първа, втора, четвърта и пета група строежи. Членува в международната професионална организация ,,Европейска Асоциация на Строителите на Релсови Пътища''/EFRTC/.


                                                   

    Основни цели на ,,СК-13 Трансстрой ''АД са:

 В областта на качеството на крайния продукт и мениджмънта
,,СК-13 Трансстрой'' АД притежава от 15.12.2009г. ,,Сертификат за производствен контрол на стоманобетонови двублокови траверси''.
В ,,СК-13 Трансстрой'' АД  е разработена  и функционира интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001, а политиката на дружеството е насочена към усъвършенстване на системата за управление на качеството чрез:
•    Нови съвременни технологии за изпълнение на СМР;
•    Висок професионализъм в управлението на обектите;
•    Влагане на качествени материали и услуги, съответстващи  на европейски и национални стандарти и технически норми ;
•    Обучаване и повишаване квалификацията на персонала;
В областта на безопасността и здравето:
•    Непрекъснато подобряване на процесите и инфраструктурата,оказващи влияние върху безопасността на труда;
•    Съответствие на състоянието на работните места, процеси и оборудване с изискванията на законодателството в Република  България и водещи световни стандарти.
В областта на околната среда:
•    Предотвратяване на замърсявания от дейностите на Дружеството и намаляване на негативното въздействие върху околната среда;
•    Съответствие с приложимите изисквания на законодателството на Република България.
 Технически възможности и оборудване:
,,СК-13 Транстрой'' АД притежава две производствени бази в гр.София-кв.Илиенци и в гр. Прник- товарна ж.п.гара, оборудвани за основната и специфична дейност  на Дружеството с портални кранове за монтаж и демонтаж на звена , собствени ж.п.коловози с връзка с близките гари , складова техника и площ.
,,СК-13 Транстрой'' АД  има собствено пълно  оборудване  за строителни и ремонтни дейности в железопътното строителство и за изграждане на контактна мрежа -локомотиви серия 55, набор от кранове за разделно полагане на релсов път "Geismar", машина за смяна на дълги релси тип МПР; пътепоставач  кран "UK 25/18", моторни платформи ,   релсоподбивна машина  "Plasser" 07-16, тягови дрезини и влекачи, K- вагони, дрезини и автовишки за контактна мрежа, вагони с бетон бункери ,пълен набор от малка механизация за работи по релсов път, комплекти от технологично оборудване за алумино-термитно заваряване на релси ,автомобили, колесни товарачи, автокранове, електрически агрегати, заваръчни единици, хидравлични чукове, леки, товарни автомобили, бордови камиони  и самосвали, геодезически инструменти и тотални станции  и др.

  Кадрово осигуряване
,,СК-13 Трансстрой'' АД разполага с ръководни кадри, специалисти и изпълнителски инженерен персонал с висше специално образование, добре квалифицирани и със значителен производствен опит в строителството.
Работниците на специализирани машини и технологии притежават сертификати за работа с тях.
Таблица на съдържанието:
•    ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ "СК-13 ТРАНССТРОЙ" АД В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ:
•    Обекти на НК „ЖИ''
•    Обекти на "Метрополитен" ЕАД - София
•    Обекти на Столична община - трамваен релсов път и съоръжения
•    Обекти финансирани по ОП „ ТРАНСПОРТ „, „ ФАР „ и др
•    Други обекти