Начало|Новини|„СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ " ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД”

„СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ " ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД”

На пресконференция, състояла се днес, 30.01.2015г., в залата на „СК-13 Трансстрой” АД, беше представено изпълнението на проект „Подобряванена условията на труд в СК-13 Трансстрой АД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013.

В пресконференцията взеха участиеизпълнителният директор на Дружеството, инспекторът по ЗБР, работници и служителина Дружеството, и др.

Проект BG051PO001-2.3.03-0744-С0001 е постигналцелта си за подобряване на условията на труд и повишаване на безопасността в „СК-13Трансстрой” АД, чрез инвестиции в специално работно облекло и лични предпазнисредства (с по-добри характеристики от наличните).

Изпълнението на проекта продължи 12 месеца,а общата му стойност е 199 114.76 лева, от които 159 291.81 лева сабезвъзмездна финансова помощ.

На заключителната пресконференция,ръководителят на проекта и изпълнителен директор на , „СК-13 Трансстрой” АД представипостигнатите цели, извършените основни дейности и резултатите от изпълнениетона проекта. Аудиторията беше запозната с политиката на безопасни условия натруд в Дружеството.

Пресконференцията е част от проект „Подобряванена условията на труд в СК-13 Трансстрой АД”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03. „Безопасен труд”, Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси” 2007-2013.