Начало|Новини|ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – БУРГАС”

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – БУРГАС”


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Железопътнаталиния Пловдив - Бургас е част от коридор VІІІ наТранс-европейската железопътна мрежа. Съществуващатажелезопътна линия е електрифицирана с обща разгъната дължина 292 км, от които139 км - единична и 153 км - двойна линия. Проектната скорост по жп  линията варира между 80 и 100 км/ч. Цялата железопътна линия еоборудвана с Автоматична влакова система за сигурност (Automatic TrainProtection System) тип ETCS ниво1.

Рехабилитацията на железопътната линия Пловдив - Бургассе изпълнява по три обособени позиции:

·           Позиция 1: Рехабилитация на железопътната отсечка  Михайлово – Калояновец

 

·           Позиция 2: Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Завой иЗавой – Зимница 

 

·     Позиция 3: Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат иподновяване на железния път в отсечката Карнобат-Бургас

Основнатацел при реализирането на проекта е да се извърши рехабилитация в железопътните участъци отжелезопътната линия Пловдив – Бургас. Проектът ще допринесе за изпълнение напоетите ангажименти на Република България за развитие на железопътнатаинфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политикатана ЕС и стабилното развитие на транс-европейските транспортни мрежи.

Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъциот железопътната линия Пловдив - Бургас” се осъществява със съфинансиране отКохезионния фонд чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

 ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Изпълнението на проекта се осъществява на три основниетапа:

v  Изготвяне на работен проект с включени всичкидейности по рехабилитация/ подновяване на железопътната инфраструктура;

v  Строително-монтажни работи по железния път,по системите на контактната мрежа и секционните постове и по системите засигнализация и телекомуникация, описани в Техническите спецификации към всекидоговор;

v  Тестване и въвеждане в редовна експлоатация.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

v  Достигане на скорости на движение от 100-160 км/ч;

v  Повишаванекачеството на транспортната система в България и намаляване на разходите заподдържане на железопътната инфраструктура;

v  Намаляване времепътуването на железопътнитепревози;

v  Повишаване на комфорта, сигурността ибезопасността на железопътните превози;

v  Осигуряване на нови работни места в района напроекта, в това число директно и индиректно заети в строителството,съпътстващите услуги и др.;

v  Възможности за развитие на бизнеса, свързан сжелезопътния транспорт;

v  Подобряване на екологичните условия в районана проекта.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЗИЦИЯ 1, ЖП ОТСЕЧКА МИХАЙЛОВО-КАЛОЯНОВЕЦ

През месец февруари 2011 г. между ДПНКЖИ, като Възложител и италиано-българския консорциум „ДЖИСИЕФ – СК-13- ТРЕЙСРейлинфра“ е подписан договорът за рехабилитация на железопътната линия Пловдив– Бургас.

На 11.05.2011 г. е проведена публичнацеремония „първа копка” на работната площадка в с. Калояновец с участието наминистър-председателя на Република България, министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията, председателя на Парламентарнататранспортна комисия, посланика на Италия, генералния директор на ДП НКЖИ,представители на Холдинг БДЖ ЕАД, на местната власт, на Изпълнителя и Инженера,служители на ДП НКЖИ, журналисти, общественост и др.

На 14.09.2011 г. в с. Калояновец с тържествен водосвет е даден старт настроителните дейности по железопътната отсечка Михайлово – Калояновец.

На 15.04.2014 г. ще бъде проведенапублична церемония „рязане на лента” в района на жп гара Михайлово с участиетона министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – ДанаилПапазов, посланика на Република Италия, генералния директор на ДП НКЖИ и другиофициални лица.

С изпълнението на обекта са подобренитехническите параметри на железния път, с което се гарантира сигурността ибезопасността на движението на влаковете със скорост до 160 км/ч. Подновени са21 км железен път и 12 броя железопътни стрелки, рехабилитирани са 3 мостовисъоръжения, 13 водостока, изградени са нови перони и са реконструираниприемните здания в гарите Михайлово и Калояновец, подменени са прелезнитенастилки на двата железопътни прелеза. Преустроени са две маршрутно-релейницентрализации (МРЦ) в гарите и е модернизиран секционният пост (СП) в гараМихайлово.

Строително-монтажните работи сеизпълняват с помощта на иновативна и високопроизводителна механизация,сертифицирана за движение и работа по жп инфраструктурата.