СК-13 Трансстрой АД е бенефициент по проект BG051PO001-2.3.03-0744-C001


Целевата група на проекта обхваща заетите лица в СК-13 Трансстрой АД, които работят при рискови фактори и при които се налага използване на лични и колективни средства за безопасни и здравословни условия на труд. Основните цели на проекта са :


-подобряване на условията на труд на работното място
-намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания
-повишаване на ефективността и производителността на труда в предприятието
Очаквани резултати:
Изпълнението на настоящия проект ще окаже положително влияние върху целевата група като даде възможност на служителите да работят при подобрени условия на труд и с повишена производителност чрез получаване на по-добра защита, комфорт и сигурност на работното място.