''РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТУКТУРА В УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ''ПЛОВДИВ-БУРГАС''

Информация предназначена за интернет страниците на представителите  на Изпълнителя ДЗЗД„ДЖИСИЕФ – СК-13- ТРЕЙС Рейлинфра“

ПРОЕКТ
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – БУРГАС”

През месец февруари 2011 год., ДП НКЖИ възложи дейностите по рехабилитацията на железопътната линия Пловдив – Бургас на италиано-българския консорциум „ДЖИСИЕФ – СК-13- ТРЕЙС Рейлинфра“ с участието на италианската фирма „Джи Си Еф”  и българските партньори  „СК-13 Трансстрой” АД и „Трейс Груп Холд” АД.
Основна цел на проекта е рехабилитацията на участъците от железопътната линия Пловдив – Бургас. По този начин България ще има възможността да изпълни поетите ангажименти за развитието на железопътната инфраструктура, за постигане на европейски стандарти в съответствие с политиката на Европейския съюз и стабилното развитие на Трансевропейската транспортна мрежа.
Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" е Дирекция „Координация на програми и проекти” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Рехабилитацията на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Железопътната линия Пловдив - Бургас е част от коридор VІІІ на Транс-европейската железопътна мрежа. Съществуващата железопътна линия Пловдив - Бургас е електрифицирана с обща разгъната дължина 292 км, от които 139 км - единична и 153 км - двойна линия. Проектната скорост по железопътната  линия варира между 80 – 100 км/ч. Цялата железопътна линия е оборудвана с Автоматична влакова система за сигурност (Automatic Train Protection System) тип ETCS ниво1.
Основната цел на проекта е да се извърши рехабилитация в железопътните участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас. Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Трансевропейските транспортни мрежи.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Изпълнението на проекта се осъществява на три основни етапа:
    Изготвяне на работен проект с включени всички дейности по рехабилитация/ подновяване на железопътната инфраструктура;
    Строително-монтажни работи по железния път, по системите на контактната мрежа и секционните постове и по системите за сигнализация и телекомуникация, описани в Техническите спецификации към всеки договор;
    Тестване и въвеждане в редовна експлоатация.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
    Достигане на проектна  скорост: 100-160 км/ч;
    Повишаване качеството на транспортната система в България и намаляване на  разходите за поддържане на железопътната инфраструктура;
    Намаляване на времепътуването;
    Повишаване на комфорта, сигурността и безопасността на железопътните превози;
    Осигуряване на нови работни места в района на проекта, в това число директно и индиректно заети в строителството, съпътстващите услуги и др.;
    Възможности за развитие на бизнеса, свързан с железопътен транспорт;
    Подобряване на екологичните условия в района на проекта.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПРОЕКТА
На база резултатите от договора за техническа помощ са подготвени и проведени процедурите за обществени поръчки за възлагане изпълнението на инвестиционния проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас”, а именно:
•    процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от ж.п. линия Пловдив - Бургас” (3 позиции);
•    процедура за Оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас”;
На 05.01.2011 г. официално е получено положително становище и одобрение от страна на JASPERS (Action Completion note) по формуляра за кандидатстване по проекта. Формулярът е одобрен на първа инстанция от Управляващия орган и на 21.01.2011 г. е изпратен до Европейската комисия за окончателно одобрение.
На 07.02.2011 г. е сключен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между УО по ОПТ и ДП НКЖИ.На официална церемония на 08.02.2011 г. бяха подписани договорите с избраните изпълнители за строителство и надзор на проекта за рехабилитацията на железопътната линия Пловдив – Бургас.     
    Договор № 3618/08.02.2011 г. за рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км.
Срок за изпълнение: 15 месеца
Стойност на договора с ДДС: 35 582 812,30 лв.

    Договор № 3619/08.02.2011 г. за рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора -Завой (до км190+590 в междугарието Ямбол - Завой) и Завой - Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км.
Срок за изпълнение: 38 месеца
Стойност на договора с ДДС: 181 843 200,23 лв.

    Договор № 3620/08.02.2011 г. за рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км.
Срок за изпълнение: 31 месеца
Стойност на договора с ДДС: 162 936 607,98 лв.

    Договор № 3617/08.02.2011 г. за оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”
Срок за изпълнение: 60 месеца
Стойност на договора с ДДС: 11 872 206, 72 лв.

На 11.05.2011 г. е проведена публична церемония „първа копка” на работната площадка в с. Калояновец с участието на министър-председателя на Р България, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, председателя на Парламентарната транспортна комисия, посланика на Италия, генералния директор на ДП НКЖИ, представители на Холдинг БДЖ ЕАД, на местната власт, на Изпълнителя и Инженера, служители на ДП НКЖИ, журналисти, общественост и др.
С Решение на Европейската комисия от 01.07.2011 г. относно настоящия проект, който е част от оперативната програма „Транспорт” за структурна помощ от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд по цел „Сближаване”, е одобрено финансовото участие от Кохезионния фонд в главния проект “Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”.
На 25.08.2011г. от Инженера са получени официално заповедна книга и протокол Образец 2А за откриване на строителна линия.
На 14.09.2011 г. в с. Калояновец с тържествен водосвет е даден старт на реалните строителни дейности по железопътната отсечка по договор 3618/08.02.2011 г., в присъствието на представители на Изпълнителя, ДП НКЖИ и Инженера.
НАПРЕДЪК НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЗИЦИЯ 2  НА ПРОЕКТА
До 07.12.2012 г. са напълно завършени всички строително-монтажни дейности по подновяване на железния път в  следните участъци:
    Междугарие Стара Загора - Калитиново, Път №1;
    Гара Калитиново, Път №1;
    Междугарие Кермен - Безмер, Път №1;
В момента продължава усилена работа в участъците:
    Двупътни участъци:
    Междугарие Стара Загора - Калитиново, Път №2;
    Гара Калитиново, Път №2;
    Междугарие Кермен – Безмер, Път №2;

    Еднопътни участъци:
    Междугарие Калитиново – Хан Аспарух;
    Гара Хан Аспарух;
    Междугарие Хан Аспарух – Нова Загора – 3 км (изпълнението на останалите 10,719 км ще започне през януари 2013 г.);
Предвижда се гореизброените гари и междугария да бъдат изцяло завършени и пуснати за движение на 21.12.2012 г.
В началото на месец януари, под контрола на представители на Възложителя ДП НКЖИ и Строителния надзор ДЗЗД „ЕТАКОНС-ВИТО ПРАТО”, ще започне изпълнението на ремонтните дейности в оставащите 10.719 км в еднопътния участък на междугарието Хан Аспарух – Нова Загора и в гара Нова Загора. Срокът за тяхното изпълнение е 30.05.2013 г.
Окончателното завършване на строително-монтажните дейности по подновяването на железния път и в останалите участъци на Позиция 2, от Нова Загора до Зимница се очаква да бъде през средата на 2014 г.
Строително-монтажните работи се изпълняват с помощта на иновативна и високопроизводителна механизация, собственост на Изпълнителите, сертифицирана за движение и работа по жп инфраструктурата.