Финанси

  2011 2010 2009
КОНСОЛИДИРАНИ АКТИВИ ( в хиляди лева ) 2011 2010 2009
A ) Дълготрайни активи      
Материални активи 9 250 15 677 17 432
Нематериални активи 335 404 481
Дългосрочни финансови активи и инвестиции 151 195 119
Търговска репутация   395 394
ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ   16 671 18 426
Б ) Краткотрайни активи      
Материални запаси 18 791 19 117 17 441
Краткосрочни вземания 33 283 14 731 8 994
Краткосрочни финансови активи 2 664 11 874 12 589
Разходи за бъдещи периоди 1 573 1 204 1 388
ОБЩО КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ 56 311 46 926 40 412
СУМА НА АКТИВА (А + Б) 66 047 63 597 58 838
КОНСОЛИДИРАНИ ПАСИВИ ( в хиляди лева )   2010 2009
A ) СОБСТВЕН КАПИТАЛ      
Основен капитал, в т.ч. невнесен капитал 4 868 3 254 3 171
Резерви 5 803 9 763 9 799
Финансов резултат – печалба 2 485 6 540 4 338
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ   19 557 17 308
Б ) ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ 17 964 15 047 12 040
В ) КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ      
Краткосрочни задължения 34 920 28 986 29 483
Приходи за бъдещи периоди и финансирания 7 7 7
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ 34 927 28 993 29 490
СУМА НА ПАСИВА ( А + Б + В ) 66 047 63 597 58 838
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ( в хиляди лева )   2010 2009
Приходи от дейността 136 888 62 396 52 854
Разходи за дейността 133 495 58 621 49 736
ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА 3 393 3 775 3 118
Финансови приходи 147 524 389
Финансови разходи 2 175 2 074 2 369
РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 2 028 (1 550) (1 980)
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ 1 365 2 225 1 138
Извънредни приходи   17 14
Извънредни разходи      
РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗВЪНРЕДНА ДЕЙНОСТ   17 14
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ 1 361 2 242 1 152
Данъци 220 239 289
РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА 1 141 2 003 863
РЪСТ НА ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 119.38% 18.05%